درباره ما

هدف از راه اندازی این سایت آشنا ساختن هموطنان با حیوانات خانگی می باشد درآن با انواع حیوانات طریقه تشخیص جنسیت , تغذیه و…آنها آشنا خواهید شد.امید است با آموزش دیدن درست از رفتارهایی که باعٍث آزرده خاطر شدن این آفریده های دوسداشتنی خداوند می شود جلوگیری کنیم.